News 105/2560

กระทรวงแรงงาน ชวนกลุ่มผู้ประกันตนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูป


  • วันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกันตน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตนเองให้ดีที่สุด โดยสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูประบบบำนาญไปแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งได้รับข้อมูลที่ดีในการกำหนดแนวทาง และจะเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นอีก 6 ครั้ง ใน  6 จังหวัด  คือ  
ครั้งที่ 7  จังหวัดขอนแก่น วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 
ครั้งที่ 8  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 
ครั้งที่ 9  จังหวัดระยอง วันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2560 
ครั้งที่ 10 จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 
ครั้งที่ 11 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
และครั้งที่ 12 กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
  • โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง ได้ที่สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์หมายเลข 0 2956 2345 หรือ สายด่วนประกันสังคม 1506 ในวันและเวลาราชการ
  • พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอบคุณกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ช่วยตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ ที่กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการไปแล้ว คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้รัฐบาลต้องออกเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในอัตราร้อยละ 1 และให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกเงินสมทบ  ในอัตรา ร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมากกว่าทุกชุดที่ผ่านมา                    

ภาพ และข้อมูลจาก