News 109/2560

คมนาคมสั่ง สนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง


  • วันที่ 22 ตุลาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 จะประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ กบส. เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2565 พร้อมกับพิจารณาร่างแผนยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งชายฝั่งและระบบโลจิสติกส์รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยจะเร่งรัดแผนให้ดำเนินการให้ได้ในปีหน้า
  • สำหรับร่างแผนฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาพื้นที่หลังท่า ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปรับปรุงร่างรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนเสนอที่ประชุม กบส. พิจารณา  

ภาพ และข้อมูลจาก