News 145/2560

แบงก์ชาติดึงอดีตซีอีโอแบงก์นั่งบอร์ดกนง.-กนส.


  • วันที่ 31 ตุลาคม สำนักข่าวผู้จัดการ รายงานว่านายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมได้คัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
  • สำหรับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้แก่ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) , นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา และนายสุภัค ศิวะรักษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
  • ส่วนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ได้แก่ นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด, นายชาลี จันทนยิ่งยง อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, นายพรชัย ชุนหจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายลักษณ์ วจนานวัช อดีตผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ภาพ และข้อมูลจาก