News 148/2560


คลัง ไฟเขียวดอยช์แบงก์ออก 'หุ้นกู้สกุลบาท'


  • วันที่ 1 พฤศจิกายน สำนักข่าว Voice tv  รายงานว่ากระทรวงการคลังเปิดรอบพิเศษพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตร หรือ หุ้นกู้สกุลเงินบาท ในประเทศไทย รอบพิเศษ ในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2560-31 มี.ค. 2561 โดยอนุญาตให้ ดอยช์ แบงก์ (Deutsche Bank AG) จากประเทศเยอรมนี ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2561 โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทดังกล่าวในการทำธุรกรรมซื้อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ตามราคา Spot USD) และนำเงินออกจากประเทศไทยทั้งจำนวน 
  • ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท ในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต 
  • กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัดไป สามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี อีกทั้ง กระทรวงการคลังชี้แจงว่า การพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย โอกาสที่นักลงทุนในประเทศสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย และผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทย

ภาพ และข้อมูลจาก