News 15/2560

ครม.อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ


  • วันที่ 19 กันยายน สำนักข่าว INN รายงานว่าพ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ  ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ในปี 2560 โดยจะให้ความสำคัญกับชุมชน ให้เป็นผู้กำหนดโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 450,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 73 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ สำหรับกิจกรรมที่สนับสนุนจะเป็นกิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เช่น การปลูกพืชอายุสั้น การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางกรเกษตร รวมถึงการประมงที่จะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต ครัวเรือนละไม่เกิน 5,000 บาท  โดยเกษตร 1 ครัวเรือน สามารถเลือกทำกิจกรรมได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น และจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มประกอบกิจกรรมร่วมกัน กลุ่มละไม่น้อยกว่า 10 ราย 
  • สำหรับค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของงบประมาณจะใช้งบในประมาณ 2560 เป็นงบกลางจำนวน 2,295 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินอุดหนุนประเภททั่วไปจำนวน 2,250 ล้านบาท และงบดำเนินงาน 45 ล้านบาท
  • พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติหลักการ และเตรียมความพร้อม โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งได้ถึง 1,200 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และบรรเทาปัญหาอุกกภัยซ้ำซาก
  • โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ต้นทางจะอยู่ที่ อำเภอบางบาล ปลายทางที่ อำเภอบางไทร มูลค่าโครงการประมาณ 17,600 ล้านบาท ให้สามารถผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ท่วมตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ได้ถึง 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
  • ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ให้กรมชลประทาน  ไปจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. รวบรวมให้ ครม. พิจารณาอีกครั้งในสัปดาหน้า

ภาพ และข้อมูลจาก