News 19/2560

'วิรไท' ได้รับแต่งตั้งเป็นปธ. BIS


  • วันที่ 21 กันยายน สำนักข่าว Voice tv รายงานว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการชาระหนี้ระหว่างประเทศ (The Board of Directors of Bank for International Settlement : BIS) ได้แต่งตั้ง นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน BIS Asian Consultative Council (ACC) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยนายวิรไท จะเข้ารับตาแหน่งดังกล่าวต่อจากนาย Graeme Wheeler ผู้ว่าการ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ที่จะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้
  • สำหรับ เวที ACC เป็นช่องทางสาคัญในการสื่อสารระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กับ BIS ซึ่งจะมีการหารือประเด็นที่น่าสนใจและสาคัญของธนาคารกลางในภูมิภาค รวมถึงยังเป็นช่องทางในการให้แนวทางการทาวิจัยและกิจกรรมภาคการธนาคารต่างๆ แก่สานักงาน BIS เอเชีย
  • ทั้งนี้ การรับตาแหน่งประธาน ACC ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นไปตามการหมุนเวียนตาแหน่งระหว่างผู้ว่าการสมาชิก BIS ในภูมิภาค (rotation) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ ธปท. สามารถมีบทบาทในการชี้นาการทางานวิจัย หรือหยิบยกประเด็นสาคัญที่เป็นประโยชน์แก่ไทยและภูมิภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินที่รวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น

ภาพ และข้อมูลจาก