News-2552560

กพร.ขยายศูนย์ฝึกคนครัวบนเรือหลังขาดตลาด


  • วันที่ 16 ธันวาคม สำนักข่าว INN รายงานว่านายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางกรมให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการ จึงกำชับสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งล่าสุดสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ยังเป็นสาขาที่ต้องการของตลาด เนื่องจากธุรกิจด้านเรือสำราญได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่งทางทะเลที่มีความต้องการพ่อครัวบนเรืออย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการหมุนเวียนเข้า-ออกของพ่อครัวเหล่านี้ด้วย บางรายตั้งเป้าทำงานบนเรือเพียง 4-5 ปี จะเปลี่ยนมาประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือหันไปทำงานเป็นเชฟในโรงแรม 
  • กพร. ยังผลิตคนทำงานในสาขานี้ไม่ทันต่อความต้องการ จึงขยายศูนย์ฝึกอบรม อีก 20 จังหวัดให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาค โดยผู้เข้าอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.3 หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 6 เดือนในช่วงเวลา 5 ปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยการทำหน้าที่กุ๊กบนเรือมีรายได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท ไม่ต้องใช้จ่าย แต่ต้องมีความอดทน เพราะอยู่ไกลครอบครัวและต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วย

ภาพ และข้อมูลจาก