News 29/2560

พาณิชย์ดันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น


  • วันที่ 24 กันยายน สำนักข่าวไทย รายงานว่านางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรที่กำลังจะออกสู่ตลาดฤดูกาลใหม่ ปี 2560/2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและจะกระจุกตัวออกมากช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
  • ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการผลผลิตและเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ทีมผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนออกมาเป็น “โมเดลไตรภาคี” ที่มีเกษตรกร – ผู้รวบรวม (หรือผู้ใช้) – โรงงานอาหารสัตว์ เป็นกลไกหลักสำคัญ เพื่อบริหารจัดการการรับซื้อตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเป็นการจับคู่เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันผู้รับซื้อก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป  
  • นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์นำโมเดลไตรภาคีเข้ามาใช้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 10-30 สตางค์ จึงมอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ เช่น เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เลย ตาก เชียงราย ลพบุรี ลำพูน ลำปาง นครราชสีมา พิจิตร และสระบุรี เร่งเชื่อมโยงโมเดลไตรภาคีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดหลายพื้นที่ว่าได้ดำเนินการแล้ว เช่น โรงงานเบทาโกร จังหวัดลพบุรี และ บจก.ไทยฟู้ด จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดลำพูน ประมาณ 40,000 ตัน ขณะที่โรงงานเบทาโกร จังหวัดลำพูน ได้มีการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด อีกกว่า 3,000 ตัน เช่นเดียวกัน

“นางอภิรดี กล่าวเพื่อเป็นการลดความกังวลของเกษตรกรในการขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ขณะที่ผู้รับซื้อผลผลิตจะได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพดี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ต่อไป” 

ภาพ และข้อมูลจาก