News-372561

ครม. เห็นชอบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง


  • วันที่ 16 มกราคม สำนักข่าว INN รายงานว่าพ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบจัดทำแผนงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งของกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม 
  • โดยการจัดทำแผนงานมี 3 มาตรการหลัก คือมาตรการสีขาว เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการกำหนดพื้นที่ถอยร่น มาตรการสีเขียวที่เป็นการดำเนินงาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเหมาะกับชายฝั่งที่เป็นทะเลแบบปิด คลื่นขนาดเล็กและลาดชันต่ำ ทั้งการปลูกป่า และการพื้นฟูชายหาด รวมไปถึงปักเสาดักตะกอน มาตรการสีเทา เป็นการดำเนินการโดยใช้งานวิศวกรรม ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ทะเลเปิดมีคลื่นขนาดใหญ่ และลาดชันสูง 
  • ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดทำ แผนแม่บทในการป้องกันพื้นที่ชายหาด และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการให้เกิดผลโดยไว

ภาพ และข้อมูลจาก