News 44/2560

กรมสรรพากรต้องส่งข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง


  • วันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว Voice tv รายงานว่าตามที่มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างแล้ว นายจ้างต้องส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรหรือไม่นั้น
  • กรมสรรพากร ชี้แจงว่า ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างถือเป็นเงินได้ จากหน้าที่งานในประเทศไทย ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินได้ให้แก่ลูกจ้าง (เงินได้ประมาณ 310,000 บาท ต่อปี ถึงเกณฑ์ที่จะต้องถูกหักภาษี) และนายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 พร้อมนำส่งภาษีที่หักไว้นั้นต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่กรณีที่ได้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วไม่มีภาษีที่ต้องหักและนำส่ง นายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่จะต้องยื่นรายการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างทั้งที่มีภาษีที่ต้องหักและไม่มีภาษีที่ต้องหักนั้น ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ก. ต่อกรมสรรพากร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
  • สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161                                            
ภาพ และข้อมูลจาก