News 49/2560

พาณิชย์จะยกระดับสหกรณ์ร้านค้า


  • วันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าวไทย รายงานว่านายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชยจะเร่งผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศซึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกประเภทหนึ่งให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยจะเน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนของรายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหา และเพาะบ่มเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
  • สำหรับการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศ จะทำผ่าน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
  • กิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน โดยจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพในด้านการตลาด การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย
  • กิจกรรมที่ 2 การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยได้มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 8 ด้าน สำหรับพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวมของธุรกิจ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ-การรวมกลุ่มและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 3) สารสนเทศและการวิเคราะห์ 4) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5) การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ 6) การจัดการร้านค้าและการวางสินค้า 7) การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่ง และ 8) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพทั้ง 8 ด้านนี้ จะเป็นตัววัดผลที่สำคัญในการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สามารถเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
  • กิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้าที่ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และผ่านการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ทั้ง 8 ด้านแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ร้านค้ากับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจอื่นที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงฯ ให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกันเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจและเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้มีการยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบการของธุรกิจต้นแบบที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกันในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ร้านค้าในระยะยาว”
  • ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เป็นธุรกิจระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญระดับประเทศ ในปี 2559 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 32.6 และภาคการผลิต ร้อยละ 27.7 เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 44.8
  • ปัจจุบัน มีร้านค้าส่งที่ผ่านการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และสามารถเป็นร้านค้าต้นแบบได้ จำนวน 130 ราย 857 สาขา ร้านค้าปลีกเครือข่าย 20,081 ร้าน ครอบคลุมพื้นที่ 70 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการได้เฉลี่ยร้อยละ 5 - 10 และเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้เฉลี่ย ร้อยละ 15 โดยกระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนายกระดับฯ ร้านค้าส่งค้าปลีกเครือข่ายให้ครบทั้ง 77 จังหวัดได้ในปี 2561 ที่จะถึงนี้                                                      
 ภาพ และข้อมูลจาก