News 64/2560

เร่งทำ EIA ไฮสปีดไทย-จีน เพิ่ม


  • วันที่ 6 ตุลาคม สำนักข่าว Voice tv รายงานว่านายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้า จะรายงานมติบอร์ด รฟท. หลังเห็นชอบให้กรมทางหลวง เป็นผู้ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสแรก 'สถานีกลางดง-ปางอโศก' ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วงเงิน 425 ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
  • ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ระบุเบื้องต้น ว่าการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา  เฟสแรก 3.5 กิโลเมตร จะต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เพิ่มเติม หลังจากส่งไปรอบแรกยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ซึ่งต้องรอคณะทำงานโครงการความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทยและจีน ทำรายละเอียดเพิ่มเติมในบางพื้นที่ที่มีปัญหา ส่งมาให้ สนข. พิจารณาก่อนส่งต่อไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการ สผ. ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณา 15 วัน 
  • จุดที่มีปัญหาเรื่อง EIA คือ บริเวณเหมืองแร่ และโรงปูน ที่จังหวัดสระบุรี ทำให้กรมทางหลวง จะไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ตามแผนในเดือนพฤศจิกายนนี้ ต้องรอจนกว่า EIA จะแล้วเสร็จ และจะใช้มาตรา44 มาแก้ไขปัญหาหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึง ส่วนการออกแบบการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ช่วงที่ 3 ขณะนี้ได้เร่งทางจีน ให้ส่งแบบเร็วขึ้นจากกรอบเดิมภายใน 8 เดือนก่อนลงนามในสัญญา เพื่อเผื่อเวลาให้เปิดประมูล ในตอนที่ 2, 3 และ 4 ได้ต่อเนื่อง                                                       

ภาพ และข้อมูลจาก