News 76/2560

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้เดิบโต 3.6% 


  • วันที่ 11 ตุลาคม สำนักข่าว VOA รายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ เพิ่มขึ้นอยู่ระดับ 3.6% จากระดับ 3.2% เมื่อปีที่แล้ว
  • IMF ระบุว่า การลงทุนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความมั่นใจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ คือปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว โดยเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาจะมีการขยายตัวมากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
  • รายงานของ IMF ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตที่ 2.2% ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ส่วนเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศที่ 6.8%

ภาพ และข้อมูลจาก