News-82561

พาณิชย์รุกตลาดร้านโชห่วยไทยในฮ่องกงพบโตดี


  • วันที่ 8 มกราคม สำนักข่าว INN รายงานว่านางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีแผนในการสนับสนุนร้านค้าโชห่วยไทย ในฮ่องกง หลังจากพบว่า มีโอกาสขยายตัวสูง ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 70 แห่ง โดยมีการนำเข้าสินค้าไทยปีละกว่า1,200 ล้านบาท ซึ่งกรมฯ เตรียมผลักดันให้มีการรวมตัวเป็นสมาคม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการค้าในการสั่งซื้อสินค้าไทย โดยจะมีการสนับสนุนให้ใช้ช่องทางออนไลน์ ในการเลือกซื้อสินค้าให้มากขึ้น และจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในรูปแบบ บิชซิแมชชิ่ง ให้ร้านค้าได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง คาดว่าจะสามารถช่วยผลักดันการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหาร และของใช้ประจำวันของไทยเพิ่มขึ้นอีกมาก
  • แนวทางในการส่งเสริมให้ร้านค้าโชห่วยของไทยในฮ่องกงมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น กรมฯ ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ไทยที่ฮ่องกงเข้าไปให้การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการไทย โดยอาจจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือตั้งเป็นสมาคม เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ เป็นแหล่งข้อมูลการค้า ตลอดจนรวมตัวกันในการสั่งซื้อสินค้า รวบรวมสินค้าต่อรองกับผู้ผลิตในไทย เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องการร้องเรียนในด้านมาตรฐานด้วย

ภาพ และข้อมูลจาก